09.03.2010 r.

  Co ja i Ty
możemy zrobić
dla naszego miasta i gminy?


Z inicjatywy Pana Profesora Zdzisława Hasia i Pana Inżyniera Leszka Skórkowskiego pod auspicjami Pana Józefa Kałuży Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol w dniu 04.03.2010 r. odbyło się spotkanie grupy inżynierów i techników z terenu Koniecpola.

W spotkaniu uczestniczyło 18 osób. Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach z siedzibą w Częstochowie reprezentował Pan Tadeusz Stelmach.

Celem spotkania było przekazanie przez Towarzystwo Przyjaciół Koniecpola uwag i wypracowanych wniosków z posiedzeń Zarządu i walnych zebrań w tematach odzyskiwania energii ze źródeł odnawialnych.

Koniecznością dnia dzisiejszego jest rozpropagowanie wśród inżynierów, techników - ludzi związanych z szeroko pojętą techniką mając na uwadze sposoby i czynności związane z wytwarzaniem dóbr materialnych.

Prelekcje w tym temacie wygłosił Pan Profesor Zdzisław Haś, który jest prekursorem wielu technicznych nowości - również w omawianym temacie.

Ze względu na jedyne nasze bogactwo naturalne jakie stanowi rzeka Pilica i Białka, sugeruje Pan Profesor zainstalowanie siłowni wodnych, które będą źródłem energii. Patentem Profesora są zainteresowani przedsiębiorcy niemieccy i nie tylko. Jako mieszkaniec Koniecpola i aktywny członek Towarzystwa Przyjaciół Koniecpola pragnie przekazać miastu bezinteresownie swój patent. Swym wystąpieniem wzbudził zainteresowanie wśród zebranych co uwidoczniło się w dyskusji.

Dziesięciu dyskutantów zadając pytania dokonywało próby możliwości zainstalowania siłowni wodnych.

Cel spotkania w dużej mierze został osiągnięty - jest zaczynem dla podejmowania dalszych działań.

Utworzona została nieformalna grupa inicjatywna, która spróbuje przedstawiony projekt Pana Profesora wprowadzić w realny czyn. Pan Burmistrz zaoferował swoją pomoc w uzyskiwaniu pieniędzy unijnych, wówczas kiedy będzie opracowana i przedstawiona dokumentacja projektowo-ekonomiczna.

Być może przydatny będzie materiał przekazany przez Pana Tadeusza Stelmacha z wydziału Melioracji i Urządzeń Wodnych w Częstochowie, "Kryteria opiniowania przedsięwzięć w zakresie małej energetyki wodnej". Przekazujący wyraził zainteresowanie omawianym projektem.

Na zakończenie Pan Burmistrz poinformował zebranych o planach i przebiegu realizacji bieżących zadań inwestycyjnych i gospodarczych prowadzonych na terenie miasta i gminy Koniecpol.

Z ramienia Towarzystwa Przyjaciół Koniecpola prowadziła zebranie i przygotowała powyższą notatkę

Danuta Zawadzka.