Zarząd
Towarzystwa Przyjaciół Koniecpola
serdecznie zaprasza


Członków TPK
na walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze,
które odbędzie się 24 marca 2017 roku
o godzinie 17.30 – I termin, 18.00- II termin

 w siedzibie TPK przy ul. Szkolnej17

(sala Klubu Seniora przy Szkole Podstawowej nr 2).

 

 

 

 

Porządek obrad

 1. Rozpoczęcie Walnego Zgromadzenia Członków TPK.
 2. Przyjęcie porządku Walnego Zgromadzenia Członków TPK.
 3. Stwierdzenie prawomocności Walnego Zgromadzenia Członków.
 4. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Członków TPK.
 5. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
 6. Wybór Komisji Uchwał.
 7. Przedstawienie sprawozdania z działalności statutowej TPK.
 8. Dyskusja nad sprawozdaniem.
 9. Przedstawienie sprawozdania finansowego TPK za rok 2016.
 10. Podjęcie uchwały zatwierdzającej sprawozdanie finansowe za rok 2016.
 11. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu TPK.
 12. Wybór Prezesa Zarządu TPK.
 13. Wybór Członków Zarządu TPK.
 14. Wybór Komisji Rewizyjnej.
 15. Wystąpienie nowego Prezesa TPK.
 16. Sprawy różne, dyskusja.
 17. Zakończenie Walnego Zgromadzenia Członków TPK.