09.01.2008 r.

Z rodu Koniecpolskich

Koniecpolscy byli potomkami komesa Mściwoja, kasztelana sandomierskiego 1222?-1227, woj. wiślickiego 1228/9, kasztelana oświęcimskiego 1234/5, wojewody łęczyckiego 1239-1241, woj. krakowskiego, 1241-1243, ponownie woj. łęczyckiego 1243-1247 i kasztelana wiślickiego 1248-1250.

Dobra Mściwoja rozproszone były na terenie Małopolski i Łęczyckiego. Gniazdem rodowym Koniecpolskich był Chrząstów, położony w ziemi sandomierskiej, po drugiej stronie Pilicy, rozgraniczając Sandomierskie i Sieradzkie.

Szymczakowa opisuje, że wstąpienie na tron Wł Jagiełły powoduje zmianę układów sprawowania urzędów w Łęczyckiem i Sieradzkiem.

W XIV i XV stuleciu pierwszoplanową rolę w Sieradzkiem odgrywali Zarębowie z Kalinowy, dostępujący godności kasztelańskich i wojewodzińskich. W końcu XIV w konkurentami do najwyższych godności ziemskich stali się Koniecpolscy, potomkowie możnowładczego rodu Pobogów, wysuwający się na czoło elity feudalnej w Sieradzkiem.

Genealogię interesujących nas Koniecpolskich otwiera Jakub ur ok. 1362, wg J. Bieniaka był on wnukiem Przedbora, starosty kujawskiego1348-1368, po jego synu nieznanym z imienia, który dziedziczył Koniecpol. Krewnymi Koniecpolskich, dziećmi Przedbora z innej żony, byli dziedzice Radoszewnicy i Rędzin oraz Giebła.

Jakub

Po raz pierwszy w źródłach pojawia się 5 XI 1386., kiedy jego spór z bliżej nieznaną Dobrochną odesłany został przed sąd sieradzki do Krakowa na najbliższe roki pod przewodnictwem króla. Nie znamy ciągu sprawy.

Już wtedy Jakub pisał się z Koniecpola, co wskazuje, że tam znajdowała się jego rezydencja.

Z jego procesów dowiadujemy się o majętnościach: posiadał wieś Januszowice pod Krakowem, Deszno k. Jędrzejowa, w spadku po Przedborze przejął zastaw w Nakle, Witowie wraz z młynem Hartmańskim, karczmą i borem Żary, w wysokości 150 grzywien. W 1399 kupił za 1000 grzywien Nakło i Witów od Klichny, żony Imrama z Witowa. Wraz z Nakłem uzyskał połowę prawa patronatu tamtejszego kościoła. W 1425 posiadał je do spółki z Prędotą z Nakła, podczas gdy drugą połowę trzymali: Mikołaj z Tęgoborza, Piotr z Dąbrowna i dziedzice z Turzyna.

Główne posiadłości Jakuba stanowił klucz koniecpolski uformowany już w XIV w. Składał się ze wsi Koniecpol i fortalicji, wsi Łysiny, Stanisławice w Sieradzkiem oraz Chrząstowa w Sandomierskiem.

W 1398 nabył kompleks wielgomłyński od Ofki, córki Zbigniewa z Wielgomłynów i jej męża Jana ze Szczękocin.

W skład jego majątku wchodziły także Żarczyce k. Małogoszczy w z sandomierskiej, dla których uzyskał w 1403 prawo niemieckie.

Za 200 grzywien w 1417 kupił wieś Smotryszów. 1429 zakupił za 320 grzywien Rokszyce.

Jakub prowadził nieliczne sprawy finansowe w sądach sieradzkich, np. w 1427 pozwał Jana z Wilamowa o skarb wartości 2000 grzywien. Sąd jednak oddalił jego roszczenia. Sprawa do końca jest nie jasna, nie wiadomo o jakie zobowiązania chodzi. Wilamowscy to rycerze pasowani należeli do zamożnej szlachty. (inne transakcje - 1428 pożyczył 105 grzywien od Klemensa z Bechcic).

U schyłku życia dostał od króla nagrodę za wieloletnią służbę. W 1428 Jakub, jego żona Kochna oraz synowie Jan i Przedbór, otrzymali zgodę na wykup tenuty (dzierżawa dóbr królewskich) lelowskiej składającej się z miasta Lelowa i wsi: Staromieście, Ślęzany, Bliżyce, Dzibice, Sokolniki. Jednocześnie król nadał na niej dożywocie wszystkim wymienionym osobom zachowując dla ich spadkobierców prawo do zwrotu 400 grzywien sumy zastawnej. W uzasadnieniu nadania król podkreślił także zasługi Kochny w wychowaniu i edukacji synów królewskich.

Oprócz rezydencji w Koniecpolu Jakub utrzymywał dom w Krakowie, gdzie zatrudniał liczną służbę: m.in. dworników, cieśli. Musiał mieć stałą siedzibę w mieście gdzie skupiało się życie polityczne kraju.

Karierę polityczną zaczął na dworze Władysława Jagiełły i Jadwigi.

W 1393 roku objął urząd wojewody sieradzkiego, który sprawował do końca życia. Osobliwość tej nominacji, że otrzymał wyższe dostojeństwo w ziemi bez wcześniejszego piastowania w niej jakiegokolwiek urzędu ziemskiego, co świadczy o o wielkim zaufaniu Jagiełły do niego. W zjednoczonym państwie wojewodowie znajdowali się w grupie najbliższych współpracowników królewskich. . Mieli istotny wpływ na politykę zagraniczną księstwa. Stanowili jednocześnie zespół narady i wykonawczy. Spełniali misje dyplomatyczne, plany wojenne i pokojowe.

Funkcja doradców wymagała stałej obecności wojewodów przy władcy, z którym odbywali objazdy po kraju celem kontroli sądownictwa i administracji lokalnej. Obrazuje to korespondencja, w ciągu 36 letniego urzędowania tylko 11 dokumentów wystawiono w Sieradzkiem, przy czym w większości są to dokumenty królewskie. Jakubowi z Koniecpola podlegało także sądownictwo, pod nim było dwóch sędziów, którzy mu podlegali, niejaki Strzeszek i Mikołaj.

Jako wojewoda musiał zasiadać na wiecach, zajmował pierwsze miejsce wśród asesorów. Od 1425 obecność wojewody na wiecach jest obowiązkowa, a w razie nieobecności musiał wyznaczać następcę. Również od 1425 odnotowujemy równorzędną pozycję wojewody ze starostą. Tylko raz Jakub zajął pierwsze miejsce na wiecu podczas nieobecności starosty, którego notabene zastępował.

Wojewoda i kasztelan mieli funkcje zastępcze księcia.

Niewątpliwie Jakub był głównym filarem stronnictwa projagiełłowego w ziemi sieradzkiej, którą udało się utrzymać w rękach Andegawenów, podczas gdy sąsiednia ziemia łęczycka wsparła księcia mazowieckiego Siemowita IV, konkurenta Jagiełły do tronu polskiego.

Można powiedzieć, że Jakub należał do grona osób tworzących ścisłą radę królewską, o czym świadczy jego obecność na 157 dokumentach wystawionych przez Jagiełłę.

Jakub uczestniczył we wszystkich ważniejszych wydarzeniach politycznych:

W wielkiej wojnie z Zakonem wystawił własną chorągiew, która walczyła pod Grunwaldem pod jego znakiem Pobóg.

W dokumencie wystawionym przez Jagiełłę w Nieszawie 9 XII 1410 wymieniony został wśród gwarantów uzgodnionego zawieszenia broni kończącego działania wojenne.

Po wojnie król wielokrotnie wyznaczał Koniecpolskiego do egzekwowania warunków traktatu pokojowego.

30V1411 w Szeszupie na Litwie król wystawił min Jakubowi upoważnienie do pobrania odszkodowania od Zakonu za wydanie jeńców i zamków. Pełnomocnicy odebrali 2o tyś szerokich groszy praskich.

W ostatnim dokumencie nazwany został starostą krakowskim, jest to ewidentna pomyłka, albowiem Jakub w latach 1409-1418 był starostą brzesko-kujawskim.

Na mocy traktatu Z. Luksemburczyka z 1412 Zakon winien zapłacić 100 tyś kop groszy praskich w przeciwnym razie Nowa Marchia wraz z Drezdenkiem miała być przekazana Polsce. Srona polska przygotowała dokument na sumę 39100 kop groszy czeskich. Poręczycielami króla polskiego byli dostojnicy min Jakub.

W X 1413 Jakub był w Horodle gdzie uregulowano stosunek prawny Polski i Litwy na nowych zasadach. Panowie polscy przyjęli do swych herbów bojarów litewskich. Jakub użyczył swego herbu Pobóg bojarowi Rało.

1414 brał udział w wojnie głodowej z Zakonem. Król wyznaczył go wraz z innymi doradcami gdzie pośpiesznie zawarto rozejm brodnicki.

Jakub został niemal stałym reprezentantem Polski we wszystkich rokowaniach z Krzyżakami.

Był jednym z najlepszych znawców problematyki krzyżackiej, złożył w Niepołomicach zeznania w procesie Polski z Zakonem jako 22 świadek.

Jakub od tego momentu coraz rzadziej przebywał przy królu, a częściej w Sieradzkiem.

Po raz ostatni wspomniany został 14 V 1430 w Krakowie. Zmarł przed 21 VIII, albowiem Wawrzyniec Zaręba był już wtedy kasztelanem sieradzkim.

Należał do benefaktorów (fundatorów) uniwersytetu krakowskiego.

Choć nic nie wiadomo o studiach jego synów, to jednakże Jakub nie osiągnąłby urzędu kanclerza koronnego, gdyby nie posiadał wyższego wykształcenia.

Możemy domyślać się, że wraz z synami królewskimi dorastali synowie Jakuba Koniecpolskiego, Jan i Przedbór, których matka była ochmistrzynią królewiczów.

Kochna - żoną Jakuba była Kochna, Konstancja. W literaturze przyjmuje się, że była Węgierką i przybyła wraz z Jadwigą Andegawenką. Hipoteza opiera się tylko na podobieństwie imienia żony Jakuba z imieniem Czochny, dwórki królowej wspomnianej w 1394. Nie ma jednak żadnych dowodów. Zm w 1449. Dziećmi Jakuba i Konstancji byli: Szymon, Jan Taszka, Przedbór oraz Konstancja.

Szymon

Uważany za najstarszego syna zm przed 1428 ponieważ nie został wymieniony w dokumencie nadania Lelowa. Zm bezdzietnie.

Jan Taszka

Źródła wymieniają go w 1426.

Służba na dworze królowej przysporzyła mu kłopotów. J. Długosz opisując wydarzenia zjazdu we wrześniu 1427 bw Horodle podał jako główny temat obrad oskarżenie królowej Zofii o niegodne związki z niektórymi rycerzami, wśród których wymienia Jana Koniecpolskiego. Jedynie jemu i braciom Szczekockim udało się zbiec i uniknąć kary. (Musiała więc być niezła afera). Piotr Woda ze Szczekocin uciekł na dwór Z. Luksemburczyka, wziął udział w wojnie z Turkami, dostał się do niewoli skąd wykupił go król węgierski. Nie wiemy czy losy Jana były podobne. W każdym bądź razie był w 1428 w Nowym Mieście Korczynie, gdzie wraz z rodzicami i bratem otrzymał starostwo lelowskie.

Jego przydomek Taszka można łączyć z taszką, czyli ochroną uda w postaci metalowej płytki doczepianej do fartucha folgowego. Przydomku używał jako młody człowiek, przed objęciem funkcji kanclerza. Przylgnął jednak na stałe.

Karierę rozpoczął w kancelarii królewskiej 1 1427 był już relatorem dokumentu królewskiego. Po skandalu pojawia się u boku króla w 1430. w 1431 wymieniony z tytułem sekretarza i doradcy Wł Jagiełły

1433 - mianowany kanclerzem królestwa za wsparciem prawdopodobnie Oleśnickiego.

Król darzyć musiał sympatią synów Jakuba, czego mogą dowodzić nadania.

Przedbor

Po śm ojca odziedziczył kompleks koniecpolski, tj fortalicję (mała drewniana warownia, gł z drewna), wieś Koniecpol, Stanisławice, Łysiny, Luborczę, Chrząstów, Wąsosz.

29 XII 1442 uzyskał prawo do założenia miasta na terenie Koniecpola lub Ołudzy.

Największe majątki znajdowały się poza ziemią sieradzką, składała się na nią ojcowizna w okolicy Krakowa: Lusina, Pękowice, Januszowice, karczma Chochoł. Za udział w wojnie przeciwko wdowie po Albrechcie Elżbiecie na Węgrzech otrzymał liczne zapisy królewskie w Przemyślu, Mościskach, Niżankowice i Drohobycz oraz 11 wsi.

1443 za pożyczenie 3000 florenów królowi wziął w zastaw żupy przemyskie.

Od króla Kazimierza otrzymał Przedbor w dzierżawę Teratyn z wsiami w ziemi chełmińskiej za pożyczki udzielone na wojnę pruską.

1460 nabył od Nosów herbu Topór klucz dobrkowski k. Pilzna.

Dzięki pozycji ojca i brata otrzymał na dworze Wł Jagiełły nominację na kasztelanię rozpierską, którą objął po 1433 a przed 1434.

1440 udział w wyprawie po koronę dla Wł Jagiełły na Węgry. Uważał jednak, że król nie powinien angażować się w wojnę domową na Węgrzech i jako jedyny obok Jana Tęczyńskiego namawiali go do powrotu.

1442 - pierwsza wzmianka dokument o lokacji Koniecpola. Król przenosi go na kasztelanię sandomierską.

W okresie bezkrólewia 1444-1447 popierał Kazimierza Jagiellończyka.

1446 posłował na Litwę w celu przekonania króla o przyjęciu korony.

Po koronacji stał się bliskim doradcą i ekspertem od spraw Rusi.

Wystąpił jako świadek na 105 dokumentach Kazimierza w latach 1447-1454.

Obaj bracia Władysław III i Kazimierz Jagiellończyk Pożyczali od niego wysokie kwoty na finansowanie swojej polityki.

Interesował się medycyną. Na jego polecenie przepisano Tractatus de febribus Antoniego Gainiera.

Zmarł 4 IX 1460.
Co najmniej dwukrotnie żonaty.
Pierwszą żoną nieznana z imienia córka kasztelana kaliskiego Janusza z Tuliszkowa herbu Dryja, słynnego ambasadora Jagiełły.
Drugą żoną Przedbora była Elżbieta, c Olbrachta ze Szternbergu, którą poślubił ok. 1442.
Dziećmi Przedbora i pierwszego małżeństwa byli: Kochna (Konstancja), Mikołaj i Jakub, z drugiego zaś: Mikołaj i Zofia.

Konstancja

Jedyna wzmianka o istnieniu córki Jakuba z Koniecpola jest informacja o siostrzeńcu Przedbora, Janie Pieniążku z Iwanowic. Żona zaś Jakuba Pieniążka z Iwanowic herbu Odrowąż, miała na imię Konstancja. Odziedziczyła je więc po matce, co dodatkowo wzmacnia argument filiacji.

Pobóg, polski herb szlachecki. Srebrna podkowa w błękitnym polu, na podkowie złoty krzyż kawalerski. Znany od XIV w. w Małopolsce i na Mazowszu. Posługiwali się nim m.in. Górscy i Koniecpolscy.

Herb Pobóg

Większość heraldyków wywodzi ten klejnot od herbu Jastrzębiec.

Legenda mówi, iż w zamierzchłych czasach żyło dwóch braci Jastrzębczyków, między którymi panowała ogromna nienawiść. W konsekwencji jeden z braci zabił drugiego, za co herb mu na Zagłobę (tzn. za głowę brata) zmieniono. Z rodzimego Jastrzębca odjęto krzyż, a podkowę przebito mieczem. Jeden z bratanków swojego wuja-bratobójcy starał się za wszelką cenę zmyć hańbę i przywrócić dobre imię rodziny. Wiódł przeto żywot bogobojny, służąc ofiarnie na dworach u różnych panów. Któregoś razu posłował do papieża, ten będąc zadowolony z poselstwa dał mu list zapowiedni do Króla Polskiego. Bolesław Chrobry przeczytawszy odpowiedź od papieża zmienił Zagłobczykowi herb, odejmując z niego miecz i kładąc na bark podkowy krzyż kawalerski. Nowy klejnot otrzymał nazwę POBÓG ( od pobożność). Kronikarz polski, Jan Długosz o rodzie Pobogów pisał, że byli: "ad iracundiam proni" (skłonni do gniewu).

Paprocki, jako jednego z najstarszych przodków używających h. Pobóg wymienia Bolestę, kasztelana wiskiego, który dzierżył władzę w części Prus w 1167 r.

Najsławniejszy ród pieczętujący się klejnotem Pobóg to KONIECPOLSCY.

Jedna z najstarszych i najznakomitszych rodzin koronnych, wywodząca się z województwa sieradzkiego. Koniecpolscy dochodzili w Rzeczpospilitej do bardzo wysokich godności i urzędów: Stanisław Koniecpolski hetman wielki koronny (1632), Aleksander Koniecpolski chorąży wielki koronny (1641), wojewoda sandomierski (1656).

Z drzewa Koniecpolskich

A. Jakub (Jakusz) z Koniecpola i Januszowic († 1430); woj. sieradzki 1394, st. brzeski 1416, ochmistrz królowej 1425; × Konstancja (Kochna) († po 1427)
A1. Jan "Taszka" († 1455); kanclerz koronny i opiekun Królestwa 1434, st. sieradzki i lelowski; × Dorota z Sienna († po 1493)
B1. Przedbór († 1475); dworzanin królewski, st. sieradzki i szadkowski; × [p. 1473] Anna z Kutna
B2. Jan († 1471); st. sieradzki
B3. Jakub († 1481); kanonik krakowski 1454, gnieźnieński 1458, st. sieradzki, szadkowski, wartski, ratneński
A2. N (córka); × N Pieniążek z Iwanowic
A3. Przedbór († po 1458); kaszt. rozpirski 1434, st. przemyski 1440, kaszt. sandomierski 1442; ×1 NN; ×2 [p. 1443] Elżbieta ze Šternberka
B1. Jakub († 1480); st. przemyski 1461, podkomorzy przemyski 1477, kaszt. przemyski 1478; × Barbara Tęczyńska († po 1506)
C1. Zofia; × Dymitr z Chodorostawu
C2. Przedbór († po 1497); st. przemyski
C3. Stanisław; dworzanin królewski, st. przemyski; × [p. 1494] Katarzyna Heltówna, mieszczka poznańska († po 1531)
D1. Mikołaj Przedbór († p. 1587); kaszt. rozpirski 1578; × Anna Czyżowska
E1. Zofia; × Feliks Czerski, sędzia ziemski krakowski
E2. Jan; bezpotomny; sędzia ziemski lubelski 1595
E3. Andrzej; kaszt. połaniecki 1598; × [p. 1581] Anna Ligęzianka
F1. Elżbieta; × Andrzej Chlewicki
F2. Zofia; × Stefan Dydyński, podstoli sanocki
F3. Aleksander
F4. Stefan († 1629); pułkownik królewski; × [1620/1621] Marcjanna Daniłowiczówna
G1. Andrzej († 1649); pisarz polny koronny 1648; × [1645] Wiktoria Potocka
G2. Aleksander († 1651); × Teresa Anna Brzechffianka († po 1671)
G3. Stanisław Franciszek († po 1670); zapewne kaszt. bracławski; ×1 [1647; rozwiedzeni] Maria Mechtylda de Bökop († po 1662); ×2 [ok. 1655] N Dunin-Borkowska; ×3 Teresa Hoszowska
H1. Leonard Józefat (z trzeciego); × Joanna Baranowska
E4. Mikołaj († po 1590); × [p. 1579] Zofia Przerębska
F1. Zofia; × Krzysztof Dunin
F2. Katarzyna; ×1 N Pukarzewski; ×2 Szczęsny Maj
F3. Andrzej (*1580); st. szczerczowski; × [p. 1607] Anna Jarzynianka
G1. Andrzej
G2. Zofia; × Stanisław Widawski
F4. Mikołaj (*1582); kanonik gnieźnieński 1634-1644
F5. Adam (*1585)
F6. Zygmunt Stefan (*1588 † po 1654); st. szczerczowski i surog. wieluński 1623, sędzia ziemski sieradzki 1626, st. będziński 1647; ×1 [1610] Barbara Kłomnicka († 1640); ×2 [1642] Dorota Orzelska
G1. Adam Przedbór († p. 1649); st. szczerczowski; × [1642] Petronela ks. Czetwertyńska; (2°-v. Jan Kaszowski)
G2. Zofia Anna; ×1 Stanisław Lasocki; ×2 N Będliński
G3. Aleksandra; × Jan Gomoliński
E5. Adam; bezpotomny
D2. N (córka); × Stanisław Przerębski, kaszt. sieradzki
D3. N (córka); × N Dąbrowski
D4. N (córka); × N Życieński
D5. N (córka); × N Zbierzchowski
D6. N (córka); × N Pągowski
D7. Stanisław Przedbór († 1588); kaszt. sieradzki, st. wieluński, radomskowski; × Elżbieta Ligęzianka
E1. Stanisław († p. 1595); sekretarz i dworzanin królewski, podkomorzy sieradzki 1566; × N Osmólska
F1. Samuel († 1641); kaszt. chełmski 1621, st. grabowiecki; × [ok. 1621] Aleksandra Herburtówna
G1. Stanisław (*ok. 1625 † 1660); pułkownik królewski, kaszt. lubaczowski 1653; × Izabela Daniłowiczówna
G2. Elżbieta; ×1 Michał Stanisławski; ×2 Samuel Konstanty Szczawiński
G3. Zuzanna; × Wojciech (Olbracht) Krasiński, woj. mazowiecki († p. 1692)
F2. Aleksander († po 1625); ×1 [1612] Zofia Barbara Dembińska († krótko po 1612); ×2 Dorota Dembińska [siostra poprzedniej żony]
G1. Jan Przedbór (z pierwszego; † p. 1686); dworzanin królewski 1654; ×1 Zofia Troszyńska; ×2 [1650] Barbara Hellerówna, mieszczka krakowski († po 1685)
H1. Stanisław; bezpotomny
H2. Jan; bezpotomny
H3. Aleksander († po 1701); bezpotomny
G2. Jakub (z drugiego; † 1649); rotmistrz królewski
G3. Stanisław (z drugiego; † 1649); rotmistrz królewski
G4. Zofia (z drugiego); ×1 Gabriel Stępkowski, kaszt. bracławski; ×2 Mariusz Jaskólski, woj. czernichowski
F3. Elżbieta; × Adam Walewski, kaszt. sieradzki
E2. Mikołaj († p. 1626); bezpotomny; archidiakon pomorski, kanonik poznański 1572, sędzia ziemski sieradzki 1609
E3. Zygmunt († 1620); bezpotomny; × [p. 1613] Barbara N
E4. Krzysztof († 1579/1581); bezpotomny
E5. Aleksander († 1610); kaszt. biecki 1603, woj. podolski 1603, sieradzki po 1605, st. wieluński, żarnowiecki, brzeźnicki; × Anna z Koźmic Sroczycka († po 1615)
F1. Anna Aleksandra († 1651); × [1620] Kasper Denhoff, woj. sieradzki (*ok. 1588 † 1645)
F2. Eufrozyna; ×1 Jan Bykowski, st. sieradzki; ×2 Jan Wężyk, st. sieradzki
F3. Stanisław († 1646); podstoli koronny 1615, hetman polny koronny 1619, woj. sandomierski 1625, hetman wielki koronny 1632, kaszt. krakowski 1633, ks. S.I.R. 1637, st. wieluński, radomskowski, płoskirowski, babimski, barski, stryjski, buski, perejasławski; ×1 Katarzyna Żółkiewska; ×2 [1619] Krystyna Lubomirska († 1645); ×3 [1646] Zofia Ludwika Opalińska († 1657); (2°-v. Samuel Karol ks. Korecki, st. ropczycki)
G1. Aleksander (z drugiego; *1620 † 1659); chorąży wielki koronny 1641, woj. sandomierski 1656, st. perejasławski, korsuński, płoskirowski, doliński; × [1642] Joanna Barbara Zamoyska (*1626 † 1653)
H1. Stanisław († 1682); bezpotomny; oboźny koronny 1676, woj. podolski 1679, kaszt. krakowski 1682, st. bełski; × [1667] Eugenia Katarzyna ks. Wiśniowiecka († po 1681)
F4. Przedbór († 1611); st. żarnowski, dworzanin królewski
F5. Remigian († 1640); sekretarz królewski, opat jędrzejowski, bp chełmski 1626
F6. Krzysztof († 1660); dworzanin królewski 1624, chorąży wielki koronny 1633, woj. bełski 1641, st. stryjski, baliński; ×1 Zofia Izabela ks. Porycka; ×2 [p. 1656] Konstancja Stanisławska († po 1669)
G1. Aniela Febronia (z pierwszego; † 1663); × Jan hr. Wielopolski, kanclerz wielki koronny († 1688)
G2. Jan Aleksander (z drugiego; † 1719); rotmistrz królewski 1685, koniuszy koronny 1692, woj. bracławski 1704, sieradzki 1710, st. sieradzki i baliński; × [1685] Elżbieta Febronia Rzewuska († po 1698)
G3. Zofia (z drugiego); ×1 Andrzej Olszowski, chorąży gostyński; ×2 Aleksander Załuski, woj. rawski
F7. Jan († 1661); rotmistrz królewski 1610, kaszt. sieradzki 1642, woj. sieradzki 1647; ×1 Elżbieta Sarnowska († 1642); ×2 Katarzyna Nieborowska († 1660)
G1. Stanisław Karol ( † p. 1676); woj. parnawski 1660; ×1 [p. 1655] Zofia Kuropatwianka; ×2 Zofia Anna Oleśnicka
H1. Elżbieta (z pierwszego); × Franciszek Koryciński, kaszt. bracławski
H2. Jan (z drugiego; † p. 1681); × [p. 1676] Marianna Dąmbska
H3. Joanna (z drugiego); × Marcin Cieński, chorąży sieradzki
H4. Marianna; × Adam Walewski, kaszt. rozpirski
E6. Zofia; ×1 Adam Jordan; ×2 Marcin Wierzbięta
E7. Anna; ×1 Adam Ocieski, podkomorzy krakowski; ×2 Zygmunt Czyżowski, kaszt. bełski
E8. Barbara; × Jakub Bełchacki
E9. Elżbieta; × Jan Ossowski, kaszt. zawichojski
B2. Mikołaj († 1464); st. przemyski 1461, podkom przemyski 1463; × [p. 1464] Dorota Zarembianka z Kalinowy
C1. Nawojka († 1531); × [p. 1488] Maciej z Bnina Mosiński, woj. poznański, st.gen Wkp († 1492/1493)

Na podstawie Internetu
opracował Sebastian Wylęgły


Źródła:

Zawitkowska, Wioletta.
Tytuł W służbie pierwszych Jagiellonów : życie i działalność kanclerza Jana Taszki Koniecpolskiego / Wioletta Zawitkowska.
(http://www.bj.uj.edu.pl/uj/katalog?host=192.168.1.3%2b1235%2bDEFAULT&search=KEYWORD&function=INITREQ&SourceScreen=INITREQ&sessionid=2008010513523801139&skin=default&conf=.%2fchameleon.conf&lng=pl&itemu1=21&scant1=koniecpol&scanu1=21&u1=21&t1=%011946472&elementcount=3&pos=1&prevpos=1&rootsearch=3&)

Korespondencja Stanisława Koniecpolskiego hetmana wielkiego koronnego 1632-1646 /
oprac. Agnieszka Biedrzycka.
(http://www.bj.uj.edu.pl/uj/katalog?host=192.168.1.3%2b1235%2bDEFAULT&search=KEYWORD&function=INITREQ&SourceScreen=INITREQ&sessionid=2008010513523801139&skin=default&conf=.%2fchameleon.conf&lng=pl&itemu1=21&scant1=koniecpol&scanu1=21&u1=21&t1=%011629672&elementcount=3&pos=1&prevpos=1&rootsearch=3)

www.historicus.cba.pl/renesans
www.historicus.cba.pl/renesans/urzednicy.doc
http://www.wielcy.pl/psb/koniecpolski/jakub/12410.shtml
http://trees.pl/?load=show.tree&id=578&tryb=tekstowo