Jak zostać członkiem TPK.


Członkowie Towarzystwa dzielą się na :

Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne i osoby prawne. Osoba prawna działa w Towarzystwie przez swojego przedstawiciela i może być jedynie członkiem wspierającym Towarzystwa.

Członkostwo Towarzystwa nabywa się poprzez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów, w drodze uchwały.

Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem, która przedstawi opinie (rekomendacje) co najmniej 2 członków Towarzystwa i złoży deklarację członkowską.
Osoby prawne mogą zostać członkami wspierającymi poprzez złożenie oświadczenia woli Zarządowi Towarzystwa, który podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę. W takim samym trybie następuje ustanie członkostwa wspierającego Towarzystwa. Formę i rodzaj wsparcia ustala się z Zarządem TPK.

Członkiem honorowym Towarzystwa może zostać pełnoletnia osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Towarzystwa. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu Towarzystwa. Członek honorowy nie posiada biernego i czynnego prawa wyborczego, może jednak brać udział, z głosem doradczym, w statutowych władzach Towarzystwa, poza tym posiada takie same prawa jak członek zwyczajny. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich.

Obowiązki Członka TPK.

Członkowie Towarzystwa zobowiązani są:

Prawa Członka TPK.

Członek zwyczajny Towarzystwa ma prawo brać udział w życiu Towarzystwa, a w szczególności:

Skreślenie z listy członków Towarzystwa następuje przez:

Składka członkowska wynosi 1 zł miesięcznie, wpisowe 10 zł - jednorazowo.

Na podstawie Statutu Towarzystwa Przyjaciół Koniecpola
opracowała Agnieszka Sobalak
Prezes TPK

DEKLARACJA