25.09.2014 r.


"KAPLICZKI I KRZYŻE PRZYDROŻNE W GMINIE KONIECPOL"

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Koniecpola zaprasza dzieci, młodzież i osoby dorosłe do uczestnictwa w konkursie literacko - historycznym "Kapliczki i krzyże przydrożne w gminie Koniecpol". Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań literacko - historycznych oraz pogłębianie wiedzy na temat historii i kultury najbliższego regionu. Fotografie obiektów konkursowych znajdują się na stronie internetowej TPK: http://tpk-koniecpol.strefa.pl/kapliczki.htm Prace należy składać do 30 grudnia 2014 roku. Szczegółowy regulamin znajduje się poniżej. Liczymy na zainteresowanie Państwa naszym konkursem, życzymy dociekliwości w docieraniu do prawdy historycznej oraz sukcesów w rywalizacji.

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Koniecpola

REGULAMIN KONKURSU LITERACKO - HISTORYCZNEGO
pod tytułem
"KAPLICZKI I KRZYŻE PRZYDROŻNE W GMINIE KONIECPOL"

 1. Postanowienia ogólne:

  1) Organizatorem konkursu literacko - historycznego jest Towarzystwo Przyjaciół Koniecpola.
  2) Konkurs ma charakter otwarty. Zasięg konkursu jest gminny.

 2. Cel:

  Celem przedsięwzięcia jest:

 3. Tematyka konkursu:

  Kapliczki i krzyże przydrożne w mieście i gminie Koniecpol.

 4. Warunki uczestnictwa:

  1) Uczestnikami konkursu są dzieci i młodzież szkolna oraz dorośli, zgłaszani do konkursu przez placówki oświatowe i kulturalne lub indywidualnie.
  2) Opis kapliczki lub krzyża przydrożnego musi zawierać: 3) Opis kapliczki lub krzyża przydrożnego może mieć tylko jednego autora.
  4) Prace konkursowe powinny być napisane komputerowo (marginesy: 1,5 cm, czcionka: Times New Roman, rozmiar czcionki: 12, odstępy między wierszami -interlinia - 1,5). Prace napisane ręcznie muszą być czytelne i przejrzyste.
  5) Liczba opisów dostarczonych przez uczestnika:
  6) Prace konkursowe nie będą uczestnikom zwracane.
  7) Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez organizatorów danych osobowych autorów zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 101 z 2002 r. z późn. zm.) oraz na publikację imienia, nazwiska, miejscowości zamieszkania i wizerunku autora, jeśli zostanie on nagrodzony w konkursie.
  8) Prace konkursowe będą oceniane w 4 kategoriach wiekowych: 9) Wszystkie prace powinny być czytelnie opisane na odwrocie i zawierać następujące informacje:
 5. Terminy:

  1) Prace należy składać do 30 grudnia 2014r.

  2) Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej TPK. 3) Wręczenie nagród odbędzie się w styczniu 2015 roku. O dokładnym terminie laureaci konkursu zostaną powiadomieni.

 6. Ocena, nagrody i promocja:

  1) Oceny prac dokona jury powołane przez organizatorów.
  2) Nagrody przyzna jury w porozumieniu z organizatorami. W każdej kategorii wiekowej planuje się przyznanie puli nagród:

  3) Autorzy nagrodzonych prac otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe i książkowe.
  4) Nagrodzone i wyróżnione prace będą opublikowane:
  na stronie internetowej Towarzystwa Przyjaciół Koniecpola http://www.tpk-koniecpol.strefa.pl/

 7. Postanowienia końcowe:

  1) Nadesłanie w terminie pracy spełniającej warunki konkursu oznacza akceptację przez uczestnika niniejszego "Regulaminu konkursu" oraz oświadczenie, że praca jest wynikiem oryginalnej twórczości i że nie narusza praw osób trzecich, a w razie gdyby, mimo zachowania należytej staranności, do takiego naruszenia doszło, zwolnienie organizatorów konkursu od odpowiedzialności za takie naruszenie.

  2) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania prac konkursowych oraz danych i wizerunku autora w materiałach promocyjnych bez dodatkowej zgody autorów oraz bez wypłacenia honorariów autorskich.

  3) Informacji o konkursie udzielają:

  Członkowie Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Koniecpola
  mail: tpk.koniecpol@interia.pl