NAJŁADNIEJSZA POSESJA NA TERENIE GMINY KONIECPOL


I. Cel organizacji konkursu:

 1. Celem organizacji konkursu jest podniesienie walorów estetycznych i ogólnego wyglądu gminy Koniecpol oraz zapewnienie bardziej atrakcyjnych warunków do rekreacji i wypoczynku zarówno mieszkańcom jak i przyjeżdżającym turystom. Konkurs, poprzez współzawodnictwo, ma także na celu kształtowanie postawy współodpowiedzialności mieszkańców za estetykę i wizerunek gminy i miasta.
 2. Wyżej wymienione cele będą realizowane poprzez:

II. Organizator konkursu

Organizatorem Konkursu jest Towarzystwo Przyjaciół Koniecpola przy współudziale Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol.

III.Warunki Konkursu

 1. Konkurs przebiega w trzech kategoriach:
 2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest zgoda na dokonanie oględzin posesji przez Komisję.
 3. Właściciel lub użytkownik nieruchomości zgłoszonej do konkursu akceptuje jego warunki i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów konkursowych.
 4. Zdobycie I-III miejsca w konkursie powoduje brak możliwości udziału w konkursie przez kolejne 2 lata.
 5. Konkurs trwać będzie od 1 lipca do 30 września, a jego rozstrzygnięcie i wręczenie nagród nastąpi do 30 listopada danego roku.

IV. Kryteria oceny i punktacja.

Ustala się następujące kryteria i maksymalną punktację:

1. Posesja:

2. Najpiękniejsza wieś:

Średnia arytmetyczna punktów wszystkich posesji.

V. Komisja konkursowa

 1. Komisję konkursową powołuje Zarząd Towarzystwa w terminie do dnia 30 czerwca.
 2. W czasie trwania konkursu Komisja Konkursowa dokona oceny i przeglądu posesji biorących udział w konkursie.
 3. Z każdego przeglądu posesji Komisja sporządza protokół oraz arkusz oceny w oparciu o kryteria określone w rozdziale IV regulaminu.
 4. Sprawozdanie opisowe oraz arkusze oceny z poszczególnych nieruchomości, wraz z propozycjami przyznania nagród w każdej z kategorii Komisja Konkursowa przedkłada Zarządowi Towarzystwa
 5. Zarząd Towarzystwa podejmuje decyzje w sprawie przydziału nagród na podstawie wniosków Komisji Konkursowej.

VI. Nagrody

 1. W kategorii posesja przyznane zostają nagrody I, II, III.
 2. Najpiękniejsza wieś otrzyma puchar przechodni. Przechowywany on będzie przez właściciela najładniejszej lokalnej posesji.
 3. Przewiduje się możliwość przyznania wyróżnień.
 4. Komisja Konkursowa może dokonać innego podziału nagród niż określone w ust.1.
 5. Zarząd Towarzystwa opublikuje dane o nagrodzonych posesjach na stronie internetowej Towarzystwa Przyjaciół Koniecpola.
 6. Nagrody i dyplomy zostaną wręczone nie później niż 30 listopada roku konkursowego.