Towarzystwo Przyjaciół Koniecpola - Koniecpol Zamkowa 27

Koniecpol 24.11.2008 r.

Projekt
"Prawa człowieka zaczynają się od praw dziecka"

"Musimy budować świat, w którym żadne dziecko nie będzie pozbawione prawa do życia w pokoju i bezpieczeństwie, w trwałej rodzinie, prawa do wzrastania w atmosferze wolnej od lęku i niepokoju."

Jan Paweł II

Priorytetem Ministerstwa Edukacji Narodowej na rok szkolny 2008/2009 jest skuteczność realizacji podstaw programowych w zakresie zagadnień związanych z nauczaniem i wychowaniem w kontekście praw człowieka.

W związku z tym zagadnieniem członkowie SKE "Europol" oraz młodzież zrzeszona w samorządzie szkolnym z Zespołu Szkół Gimnazjum nr 2 im. J. Piłsudskiego w Koniecpolu już od września podjęła szereg działań, aby 20 listopada, kiedy to przypada Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka, przybliżyć tę tematykę innym uczniom.

Chętna młodzież zbierała informacje na temat Karty Praw Podstawowych w Unii Europejskiej, Europejskiej Karty Społecznej, Europejskiej Konwencji Praw Dziecka, Konwencji Praw Dziecka i przykładów nieprzestrzegania Praw Dziecka w mojej miejscowości, w województwie, w kraju i w świecie.

Aby wszyscy uczniowie mogli zgłębić informacje na ten temat, zostały wykonane plakaty informujące o PRAWACH CZŁOWIEKA I PRAWACH DZIECKA , które rozwieszone są na korytarzu szkolnym. Każdy zainteresowany problematyką może więc w każdej chwili znaleźć wiadomości związane z prawami dziecka.

Ponadto pani Dorota Bednarska na lekcjach wiedzy o społeczeństwie systematycznie przybliżała uczniom tę tematykę. Wiedza z tego zakresu bardzo przydała się tym uczniom, którzy w dniu Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka stanęli do konkursu ze znajomości Konwencji Praw Dziecka i innych wiadomości związanych z tym tematem.

20 listopada w czasie spotkania w świetlicy szkolnej wszystkim klasom gimnazjalnym został zaprezentowany pokaz multimedialny obrazujący historię powstania Konwencji Praw Dziecka, a więc jak doszło do podpisania tej Konwencji, co ona zawiera, ile państw ją ratyfikowało, jakie są zawarte w niej podstawowe prawa dziecka. Ponadto uczniowie zostali także zapoznani z instytucjami, stowarzyszeniami i osobami, które mają na celu dobro dziecka, a więc jego ochronę, w tym szczególnie omówiono instytucję Rzecznika Praw Dziecka i jej rolę. Później odbyła się dyskusja wokół praw dziecka zawartych w Konwencji. Uczniowie, między innymi, wypowiadali się, jak rozumieją niektóre prawa, na przykład: prawo do wypowiedzi - oznacza, że w ważnych sprawach ciebie dotyczących możesz wygłaszać swoje zdanie, opinie, oświadczyć własną wolę . Co to oznacza…. Po dyskusji odbył się wspomniany wyżej konkurs.

Dodajmy, iż w nasze szkole gościliśmy młodzież z Ukrainy dla której Szkolny Klub Europejski przygotował warsztaty związane z tematyką ochrony praw dziecka. Zajęcia rozpoczęły się od wzajemnego poznania się, a następnie młodzież obejrzała prezentację multimedialną , która przybliżyła uczniom historię powstania Konwencji Praw Dziecka. Później wspólnie omówiliśmy podstawowe prawa dziecka, które zapisane są w tej Konwencji.

W części warsztatowej uczniowie pracowali w siedmiu grupach. Ich zadanie polegało na narysowaniu wybranego prawa dziecka. Zespoły oczywiście były mieszane. Okazało się, że język nie stanowił żadnej bariery w porozumiewaniu się młodzieży. Po wylosowaniu kartki z prawem dziecka, uczniowie bardzo szybko przystąpili do pracy, której rezultaty w postaci plakatów można oglądać w szkole. Dodajmy, iż prace te są bardzo przydatną pomocą dydaktyczną przy realizacji tematu związanego z prawami dziecka.

Projekt realizowany od września przez Szkolny Klub Europejski "Europol" i samorząd szkolny miał na celu przede wszystkim zachęcenie dzieci i młodzieży do osobistego spojrzenia na problematykę ochrony dzieci w Unii Europejskiej. Promowanie aktywnego obywatelstwa europejskiego poprzez zrozumienie wiodącej roli instytucji europejskich w obronie i ochronie osób, a w szczególności dzieci.

Zespół Szkół Gimnazjum nr 2 im. J. Piłsudskiego w Koniecpolu
dr Edyta Bukowska