31.03.2014 r.


Sprawozdanie z działalności statutowej TPK
za okres marzec 2013 - do marca 2014.
(załącznik do protokołu)

Szanowni Państwo

Do dzisiejszego zebrania walnego zobowiązuje nas statut TPK, który mówi, iż Walne Zgromadzenie członków TPK musi się odbywać co najmniej raz na 12 miesięcy w celu zatwierdzenia sprawozdań Zarządu TPK.

Drodzy Państwo przez ostatni rok naszej wspólnej działalności realizowaliśmy zadania statutowe, kładąc szczególny nacisk na:

Ponadto kładliśmy nacisk na kontynuowanie tego wszystkiego, co wypracowały poprzednie zarządy.
Realizując wyżej wymienione cele i zadania współpracowaliśmy z placówkami oświatowymi z terenu gminy Koniecpol, uczestniczyliśmy w ważnych wydarzeniach naszego miasta oraz zajmowaliśmy się dokumentacją historii naszego regionu.

Bieżąca działalność TPK od marca 2013 do marca 2014 roku.

14 marca 2013 roku - "Przystanek e-kultura regionu częstochowskiego" spotkanie związane z realizacją projektu dotyczącego szeroko rozumianej informacji kulturalnej pozwalającej na tworzenie pozytywnego wizerunku województwa śląskiego. Towarzystwo Przyjaciół Koniecpola przez cały czas utrzymuje kontakt z koordynatorką projektu na powiat częstochowski panią Olgą Muc, wysyła materiały do kwartalnika wydawanego w ramach projektu "Co w kulturze". W ramach projektu powstał "Almanach współczesnych twórców kultury regionu częstochowskiego" przy współpracy z Muzeum Częstochowskim do którego TPK zebrało 5 ankiet twórców z naszego terenu są to: Jakub Kusa, Zdzisław Klimas, Ryszard Gawlik, Paweł Kowalczyk, Edyta Klimas.

maj 2013 roku - Zarząd TPK zgłosił do Rady Miejskiej w Koniecpolu wniosek o nadanie prof. Zdzisławowi Hasiowi tytułu Honorowy Obywatel Koniecpola. Wniosek zaopiniowano pozytywnie na posiedzeniu Rady, wręczenie nastąpiło podczas obchodów Dni Koniecpola 26 maja 2013r.

kwiecień 2013 roku - Wydanie albumu "Koniecpol w starej fotografii. Miejsca. Ludzie. Wydarzenia. - zrealizowanie albumu fotograficznego promocyjno - historycznego, ukazującego miasto i gminę Koniecpol jako miejsce z tradycją, atrakcyjnego dla turystów." w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów. Projekt przygotowany został przez Prezesa Zarządu Agnieszkę Sobalak oraz Członków Zarządu Wiesławę Wieczorek i Andrzeja Sobalaka. Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi 14 361,81 zł. Kwota dofinansowania - 11 502,50 zł. Album fotograficzny, stanowi trzeci tom "Biblioteki Koniecpolskiej" serii wydawniczej poświęconej promowaniu i zachowaniu dziedzictwa kulturowego Koniecpola i okolic. Wydany w atrakcyjnej formie (oprawa twarda, format A4, papier kredowy) wzbogaci ofertę informacyjno - turystyczną naszej gminy. Książka została przygotowana przez członków TPK Agnieszkę Sobalak, Wiesławę Wieczorek, Stanisława Mączyńskiego i Jacka Rała. Przekazano bezpłatne egzemplarze dla instytucji kultury, bibliotek, szkół oraz osób współpracujących z autorami lub z Towarzystwem Przyjaciół Koniecpola.

23 kwietnia 2013 roku - Zarząd TPK zorganizował w Hotelu Gościniec spotkanie promocyjne książki. Gośćmi honorowymi byli wszyscy Ci, którzy przyczynili się do powstania tej publikacji.

maj 2013 roku - wyjazd do Filharmonii Częstochowskiej na koncert Macieja Maleńczuka.

8 czerwca 2013 roku - uroczyste otwarcie placu zabaw. Festyn rodzinny. Realizacja projektu "Radosny plac zabaw na Osiedlu - Towarzystwo Przyjaciół Koniecpola dzieciom" trwała cały rok. W maju 2012 roku złożony został przez TPK wniosek projektowy do Lokalnej Grupy Działania Region Włoszczowski w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów. Wniosek został przygotowany przez Agnieszkę Sobalak oraz Edytę Bukowską. W ramach projektu zaplanowałyśmy 6 urządzeń rekreacyjnych dla dzieci za kwotę 24 848,46zł. Całkowity koszt operacji opiewa na sumę 31 046,83zł. Wkład własny Towarzystwa Przyjaciół Koniecpola to 6 198,37zł.

Te wszystkie działania nie powiodłyby się, gdyby nie ludzie i instytucje, którzy nam pomagali:
- Urząd Miasta i Gminy Koniecpol użyczył Towarzystwu Przyjaciół Koniecpola teren do 16 maja 2018 roku. Ponadto wyciął krzaki, wyciągnął korzenie, usunął betonowe ogrodzenie, wykorytował ten teren i zakupił na plac zabaw 30 ton piachu.
- Członkowie i sympatycy Towarzystwa Przyjaciół Koniecpola w ramach czynu społecznego wysprzątali, zniwelowali oraz upiększyli ten teren. Zasadzili iglaki, zamontowali obudowę do piaskownicy, rozrzucili piasek na całym obszarze placu zabaw (80 ton), wykonali ławeczki oraz ogrodzenie. W pracach tych uczestniczyli:

Aby mógł powstać ten obiekt członkowie Zarządu TPK Elżbieta Pytlewska - Jelonek, Olga Kalinowska i Agnieszka Sobalak musiały wziąć kredyt, by inwestycja została zrealizowana.

Poza projektem z funduszy Towarzystwa Przyjaciół Koniecpola powstało ogrodzenie i ławeczki oraz został zakupiony piach - 60 ton. Zakupiono 38 iglaków i 6 bluszczy, które upiększyły otoczenie.

sierpień - wrzesień 2013r. - prace związane z inwentaryzacją kapliczek i krzyży przydrożnych z terenu Koniecpola i okolicznych miejscowości. Dokumentację fotograficzną wykonał pan Jerzy Hac mieszkaniec Dąbrowy Górniczej związany z Koniecpolem poprzez domek letniskowy w Koloni Rudniki. Pan Jerzy Hac sfotografował wcześniej kapliczki i krzyże Nałęczowa oraz Beskidów Śląskich. 10 września 2013 roku na spotkaniu z Zarządem TPK pan Jerzy Hac zaprezentował wyniki swojej pracy.

4 marca 2014 roku - na posiedzeniu Zarządu podjęto decyzję o przyznaniu kwoty 500 zł. dla Szkoły Podstawowej w Rudnikach na dofinansowanie sztandaru dla placówki oraz na uroczystość nadania szkole imienia Powstańców Styczniowych.

20 stycznia 2014 roku na posiedzeniu Zarządu TPK dokonano podsumowania akcji zbiórki publicznej - sprzedaży cegiełek wartościowych przeprowadzonej na podstawie decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol Nr 1/2013 z dnia 15.02.2013r. Od 15.02.2013 do 31.12.2013 roku Zarząd TPK zebrał kwotę 3 240 zł. Pozostałe, niewykorzystane cegiełki zostały komisyjnie zniszczone w obecności członków Zarządu TPK.

W omawianym okresie Zarząd TPK reprezentował Towarzystwo na uroczystościach organizowanych przez UMiG i składał wiązanki kwiatów pod pomnikami: z okazji Dnia Zwycięstwa pod pomnikiem w rynku, w rocznicę wybuchu II wojny światowej pod pomnikiem pacyfikacji Chrząstowa oraz 11 listopada w rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

W ciągu ostatniego roku odbyło się 7 posiedzeń Zarządu. Korespondencja TPK załatwiana była na bieżąco i znajduje się w szafie pancernej w siedzibie TPK.

Szanowni Państwo czas na podziękowania.

Dziękuję Zarządowi: paniom - Wiesławie Wieczorek, Marii Koćwin, Oldze Kalinowskiej, Elżbiecie Pytlewskiej - Jelonek, Małgorzacie Gołębiowskiej oraz panu Jackowi Rałowi za ciężką pracę, poświęcenie własnego czasu i zaangażowanie w sprawy TPK.

Dziękuję pani Marii Kuśmierz za bezinteresowne prowadzenie księgowości. Serdeczne podziękowania należą się panu Jerzemu Zakrzewskiemu za prowadzenie strony internetowej TPK. Bardzo serdecznie dziękujemy panu Burmistrzowi Józefowi Kałuży i Wiceburmistrzowi Januszowi Stypce za wszelką pomoc okazaną Zarządowi TPK.

W imieniu własnym oraz Zarządu TPK chciałam podziękować wszystkim, którzy angażowali się w pracę na rzecz Towarzystwa.

Agnieszka Sobalak -
Prezes Zarządu TPK

==================================================================================================

18.03.2013 r.


Sprawozdanie z działalności statutowej TPK
za okres marzec 2012 - marca 2013.
(załącznik do protokołu)

Szanowni Państwo

Do dzisiejszego zebrania walnego zobowiązuje nas statut TPK, który mówi, iż Walne Zgromadzenie członków TPK musi się odbywać co najmniej raz na 12 miesięcy w celu zatwierdzenia sprawozdań Zarządu TPK.

Drodzy Państwo przez ostatni rok naszej wspólnej działalności realizowaliśmy zadania statutowe, kładąc szczególny nacisk na:

Ponadto kładliśmy nacisk na kontynuowanie tego wszystkiego, co wypracowały poprzednie zarządy.

Realizując wyżej wymienione cele i zadania współpracowaliśmy z placówkami oświatowymi z terenu gminy Koniecpol, uczestniczyliśmy w ważnych wydarzeniach naszego miasta oraz zajmowaliśmy się dokumentacją historii naszego regionu.

Bieżąca działalność TPK od marca 2012 do marca 2013 roku.

2 marca 2012 roku - wyjazd członków i sympatyków TPK do kina na film Małgorzaty Szumowskiej "Sponsoring".

21 kwietnia 2012 roku - członkowie Zarządu TPK Agnieszka Sobalak i Jacek Rał oprowadzali po Koniecpolu uczestników wycieczki Wyjazdowego Salonu Literackiego Miejskiego Domu Kultury "Koszutka" w Katowicach.

23 kwietnia i 28 maja 2012 roku - członkowie TPK byli w teatrze im. A. Mickiewicza w Częstochowie na przedstawieniach "Szalone nożyczki" i "Wieczór kawalerski" Teatru Bagatela z Krakowa.

1 czerwca 2012 roku - rozstrzygnięcie konkursu "Ulubiona pora roku w moim mieście" zorganizowanego przez Przedszkole nr 2 pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol oraz Towarzystwa Przyjaciół Koniecpola. Na konkurs wpłynęło 102 prace z 5 placówek oświatowych naszej gminy. Z ramienia TPK nagrody wręczała Wiesława Wieczorek. Z okazji Dnia Dziecka Towarzystwo Przyjaciół Koniecpola ufundowało przedszkolakom słodycze oraz przybory plastyczne. Prezenty zostały przekazane przedszkolakom. W Przedszkolu nr 1 była pani Danuta Zawadzka, natomiast w Przedszkolu nr 2 pani Wiesława Wieczorek.

29 czerwca - 3 lipca 2012 roku wycieczka członków i sympatyków TPK na Litwę - Troki, Wilno, Kowno. Wycieczka została przygotowana przez Biuro Podróży INDEX. Osobą odpowiedzialną za zorganizowanie wycieczki była Prezes Zarządu Agnieszka Sobalak. Serdeczne podziękowania dla Olgi Kalinowskiej i Małgorzaty Gołębiowskiej za pomoc w organizacji wyjazdu.

24 maja 2012 roku w LGD - Region Włoszczowski Towarzystwo Przyjaciół Koniecpola złożyło dwa wnioski projektowe w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, które otrzymały wymaganą ilość punktów i zostały przekazane do realizacji.

Pierwszy projekt pt. "Koniecpol w starej fotografii. Miejsca. Ludzie. Wydarzenia. - zrealizowanie albumu fotograficznego promocyjno - historycznego, ukazującego miasto i gminę Koniecpol jako miejsce z tradycją, atrakcyjnego dla turystów." przygotowany został przez Prezesa Zarządu Agnieszkę Sobalak oraz Członków Zarządu Wiesławę Wieczorek i Andrzeja Sobalaka.

Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi 14 361,81 zł. Kwota dofinansowania - 11 502,50 zł.

Album fotograficzny, stanowić będzie trzeci tom "Biblioteki Koniecpolskiej" serii wydawniczej poświęconej promowaniu i zachowaniu dziedzictwa kulturowego Koniecpola i okolic. Wydany w atrakcyjnej formie (oprawa twarda, format A4, papier kredowy) wzbogaci ofertę informacyjno - turystyczną naszej gminy.

Drugi projekt pt. "RADOSNY PLAC ZABAW NA OSIEDLU - Towarzystwo Przyjaciół Koniecpola dzieciom." przewiduje budowę placu zabaw dla dzieci na terenie Osiedla przy ul. Robotniczej na tzw. "Księżym polu".

Wniosek projektowy został przygotowany przez Agnieszkę Sobalak Prezesa TPK, a zarazem radną RM w Koniecpolu - Okręgu Wyborczego Nr 2 oraz Edytę Bukowską radną RM w Koniecpolu - Okręgu Wyborczego Nr 4.

Całkowity koszt projektu opiewa na sumę 31 060,07 zł. Dofinansowanie wynosi 24 848,46 zł.

W ramach działania powstanie plac zabaw z sześcioma urządzeniami wielofunkcyjnymi.

Plac zabaw wyposażony będzie w urządzenia dla dzieci w różnym wieku:

24 października 2012r. została podpisana umowa z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego na realizację operacji pt. "RADOSNY PLAC ZABAW NA OSIEDLU - Towarzystwo Przyjaciół Koniecpola dzieciom.", a 2 listopada 2012r. na zrealizowanie drugiego projektu "Koniecpol w starej fotografii. Miejsca. Ludzie. Wydarzenia." Umowy zostały podpisane przez Prezesa TPK Agnieszkę Sobalak oraz przez Członka Zarządu - Skarbnika TPK - Olgę Kalinowską. Prace nad publikacją trwają od grudnia 2011 roku. Zespół redakcyjny w składzie: Agnieszka Sobalak, Wiesława Wieczorek, Stanisław Mączyński i Jacek Rał z pomocą Zarządu TPK zebrał, wyselekcjonował i opracował 84 fotografie, które znajdą się w publikacji. Na dzień dzisiejszy książka przygotowana jest do druku. Ukaże się ona na początku kwietnia 2013 roku. Prace nad drugim projektem trwają. Do tej pory na tzw. księżym polu zostały wycięte krzewy, samosiejki i zarośla, pozostałości po wycince zostały wywiezione. Został oczyszczony teren ze śmieci. Część betonowego ogrodzenia została usunięta. Zamówiony został także sprzęt, który będzie wyposażeniem placu zabaw w firmie FIGLER. Projekty zrealizowane zostaną do końca maja 2013 roku.

22 października 2012 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków TPK dla uczczenia 25 lecia Towarzystwa Przyjaciół Koniecpola. Podczas części oficjalnej, która zawierała wystąpienie Prezesa TPK z krótką historią stowarzyszenia, jego dokonaniami oraz planami na przyszłość, dyskusję członków oraz wręczenie dyplomów zasłużonym członkom Towarzystwa. Dyplomy otrzymali: Zdzisław Haś, Mirosław Gałwiaczek, Józef Kałuża, Henryk Kasiura, Teresa Kołodziejska, Tadeusz Nowak, Urszula Nowak, Elżbieta Pytlewska - Jelonek, Czesław Robak, Wojciech Skrobich, Leszek Skórkowski, Stefan Sygit, Zenon Sobalak, Jerzy Tatarek, Aleksander Warzecha, Urszula Warzecha, Agnieszka Wójcik, Jerzy Zakrzewski, Danuta Zawadzka.

Po części oficjalnej odbyła się wspólna zabaw przy ognisku.

14 grudnia 2012 roku został złożony w LGD - Region Włoszczowski trzeci wniosek projektowy TPK na wydanie kolejnej publikacji, tym razem przewodnika turystycznego po Ziemi Koniecpolskiej pt. "Spacerkiem i rowerkiem po Ziemi Koniecpolskiej - przewodnik turystyczny wraz z mapą okolicy i planem Koniecpola oraz zestawem 8 widokówek". Na posiedzeniu Rady LGD w dniu 2 stycznia 2013r. Otrzymał on średnią punktów 11 i został wybrany do sfinansowania w ramach konkursu 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - Małe Projekty.

Wniosek projektowy został przygotowany przez Agnieszkę Sobalak. Publikacja będzie opisywała walory turystyczne naszego regionu, ciekawe miejsca historyczne i przyrodnicze, propozycje wycieczek rowerowych i pieszych po Ziemi Koniecpolskiej. Do przewodnika dołączona będzie mapa gminy Koniecpol i plan miasta oraz zestaw 8 widokówek. Liczba stron ok. 60, format A5, oprawa półtwarda, laminowana, ilość egzemplarzy 1000 sztuk. Całkowity koszt operacji skalkulowany został na 22 287,89 zł. Wkład własny 4 432,89 zł, dofinansowanie z Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach - 17 830,31 zł. Projekt ma być zrealizowany do maja 2014r.

18 listopada 2012 roku - wyjazd członków i sympatyków TPK do kina na film "Obława".

W listopadzie 2012 roku została przeniesiona siedziba TPK z oficyny przypałacowej do Hotelu Gościniec. Serdeczne podziękowania dla Agaty Piątkiewicz, Jacka Rała i Andrzeja Sobalaka za pomoc podczas przeprowadzki.

11 grudnia 2012 roku - na posiedzeniu Zarządu podjęto decyzję o przyznaniu kwoty 100 zł. dla ucznia klasy III Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Tomasza Kosinia, który w ramach projektu "KORBA" organizował Międzyszkolny Turniej Tenisa Stołowego Dziewcząt i Chłopców. Projekt "KORBA" promuje zachowania prospołeczne, zachęca do aktywnego uczestniczenia w życiu lokalnej społeczności.

14 grudnia 2012 roku - odbyło się w hotelu "Gościniec" spotkanie opłatkowe dla członków Towarzystwa.

8 stycznia 2013 roku na posiedzeniu Zarządu TPK dokonano podsumowania akcji zbiórki publicznej - sprzedaży cegiełek wartościowych przeprowadzonej na podstawie decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol Nr 1/2011 z dnia 23.12.2011r. Od 23.12.2011 do 31.12.2012 roku Zarząd TPK zebrał kwotę 7 520 zł. Pozostałe, niewykorzystane cegiełki w ilości 124 sztuki zostały komisyjnie zniszczone w obecności członków Zarządu TPK.

17 stycznia 2013 roku złożono wnioski do Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach o wydanie interpretacji indywidualnej w sprawie kwalifikowalności podatku VAT na projekty realizowane przez TPK. 13 lutego 2013 roku wydano opinię dotyczącą projektu "Koniecpol w starej fotografii", a 4 marca 2013 roku wydano interpretację indywidualną dotyczącą projektu budowy placu zabaw. Obie interpretacje uznano za prawidłowe.

12 lutego 2013 roku - złożono wniosek do Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol o wydanie pozwolenia na przeprowadzenie kolejnej zbiórki publicznej - sprzedaży cegiełek wartościowych o nominale 20 zł. w ilości 300 sztuk. 15 lutego 2013 roku - Burmistrz Miasta i Gminy wydał decyzję na sprzedaż cegiełek wartościowych na okres od dnia wydania decyzji do 31.12.2013 roku.

W omawianym okresie Zarząd TPK reprezentował Towarzystwo na uroczystościach organizowanych przez UMiG i składał wiązanki kwiatów pod pomnikami: z okazji Dnia Zwycięstwa pod pomnikiem w rynku, w rocznicę wybuchu II wojny światowej pod pomnikiem pacyfikacji Chrząstowa oraz 11 listopada w rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

W ciągu ostatniego roku odbyło się 12 posiedzeń Zarządu. Korespondencja TPK załatwiana była na bieżąco i znajduje się w szafie pancernej w siedzibie TPK. W ciągu ostatniej kadencji wstąpiło do TPK 13 nowych członków.

Szanowni Państwo czas na podziękowania.

Dziękuję Zarządowi: paniom - Wiesławie Wieczorek, Marii Koćwin, Oldze Kalinowskiej, Elżbiecie Pytlewskiej - Jelonek oraz panom Andrzejowi Sobalakowi i Jackowi Rałowi za ciężką pracę, poświęcenie własnego czasu i zaangażowanie w sprawy TPK.

Dziękuję pani Marii Kuśmierz za bezinteresowne prowadzenie księgowości. Serdeczne podziękowania należą się panu Jerzemu Zakrzewskiemu za prowadzenie strony internetowej TPK. Bardzo serdecznie dziękujemy panu Burmistrzowi Józefowi Kałuży i Wiceburmistrzowi Januszowi Stypce za wszelką pomoc okazaną Zarządowi TPK.

Serdecznie dziękuję pani Małgorzacie Gołębiowskiej za pomoc w organizacji wszystkich wyjazdów kulturalno - poznawczych.

W imieniu własnym oraz Zarządu TPK chciałam podziękować wszystkim, którzy angażowali się w pracę na rzecz Towarzystwa.

W marcu minęły 2 lata kadencji obecnie pracującego Zarządu TPK. Były to dwa lata wytężonej pracy i wielu działań.

Podsumowując:

Agnieszka Sobalak -
Prezes Zarządu TPK