17.02.2009 r.

Socjologiczne uwarunkowania uczestnictwa w kulturze w Koniecpolu.


Badanie uczestnictwa w kulturze w kontekście czasu wolnego posiada bardzo duże znaczenie wskażnikowe dla socjologicznej analizy przemian społeczno - kulturowych i ekonomicznych małych społeczności lokalnych. Wynika to przede wszystkim z faktu, iż wzrost jego ilości oraz ewolucja jego znaczenia w świadomości, aspiracjach i oczekiwaniach ludności tych społeczności wiąże się ściśle z przemianami społeczności lokalnych z przechodzeniem od tradycyjnych do nowoczesnych form życia. Jeśli przez czas wolny rozumieć między innymi pewną jego autonomiczność wobec procesu pracy, oderwanie czasowe i przestrzenne bądź tylko czasowe od pracy oraz spędzanie czasu wolnego w sposób uzależniony od indywidualnego wyboru, to należy stwierdzić , że tak rozumiany czas wolny w środowisku lokalnym rzadko występował np. w tradycyjnej wsi czas wolny był kategorią sprzeczną z interesami gospodarstwa i rodziny, był w opinii ludności wiejskiej - pojęciem wręcz niemoralnym. W wyniku powszechnie znanych przemian małych środowisk lokalnych, czas wolny ewoluował od negatywnie ocenianej, niemoralnej kategorii do kategorii ocenianej pozytywnie i zajmującej ważną pozycję w systemie wartości dzisiejszych jej mieszkańców. Poszerzenie się zakresu czasu wolnego traktowane jest też jako warunek korzystania ze zinstytucjonalizowanych form rekonwalescencji, wypoczynku, także zaspokojenia określonego typu dążeń i zamiłowań osobistych np. turystyki oraz różnego rodzaju " hobby".

W świetle badań socjologicznych można wyróżnić trzy zakresy uczestnictwa w kulturze.

Z punktu widzenia rozwoju jednostek najbardziej przydatne są czynne formy spędzania czasu wolnego - rozwijanie zainteresowań, poszerzanie wiedzy, uprawianie sportu, wybiórcze , świadome wybieranie treści kulturowych - programy telewizyjne, literatura itp.

Jak wynika z przeprowadzonych badań w Koniecpolu dominującymi sposobami spędzania czasu wolnego jest:

Oceniając warunki i możliwości uczestnictwa w kulturze

Generalnie rzecz ujmując obraz uczestnictwa w kulturze w Koniecpolu jest raczej pasywny, dominują bierne sposoby spędzania czasu wolnego. Ten pasywny obraz uczestnictwa w kulturze idzie w parze z nikłą aktywnością społeczną w ogóle mieszkańców Koniecpola, o czym mowa w innym miejscu. Aktywność społeczna poprzez zinstytucjonalizowaną sieć różnych organizacji i stowarzyszeń od np.proekologicznych , spółdzielni socjalnych, ekonomicznych, artystycznych, hobbystycznych, kulturalnych, turystycznych, parafialnych, bezrobotnych, niepełnosprawnych, edukacyjnych, przyrodniczych itd.- ich ilość zależy od pomysłów i inwencji mieszkańców miasta i gminy - do animatorów przedsiębiorczości we współpracy z samorządem lokalnym, jest w obecnych warunkach ustrojowych szansą , o ile nie jedyną drogą dla rozwoju własnej " małej ojczyzny". Cechą wymienionych powyżej organizacji jest oddolna inicjatywa mieszkańców, które mogą nawiązać współpracę z tego typu organizacjami funkcjonującymi już w innych gminach, wymieniać doświadczenia, na szczeblu ponadlokalnym, z organizacjami w innych krajach, starać się o fundusze na rozwijanie poszczególnych pomysłów i projektów.

dr Andrzej Kowalczyk